2006   12.04.523T   24.04 4     M.26.08.W.30.08.
  2007 15.04.523T  15.04. 1 2 30.08. W.01.09.M.28.08.  
  2008 30.03.523T   02.04.   4     --- 25.08. W.26.08.M.28.09.

 

2009

01.04.523T 

02.04. 

4     W.26.08.M.28.08.

 

2010  

06.04.523T 

07.04. 

4     W.21.08.M.21.08.

 

2011 

05.04.523T 

17.04 

1 2   M.31.08.W.01.09.

 

2012 

08.04.523T 

10.04 

4     W.u.M.29.08

 

2013 

14.04.523T 

--- 

-     Männchen verletzt ü.w.

 

2014 

02.04 

02.04 

3     W.uM.19.08.

 

2015 

17.03 

27.03 

2     .23.08.
  2016 11.03. 17.03. 1 1   19.08.
  2017 28.02.      14.03.  1   18.08. 
  2018 08.03.  05.03.    407V.408V.409V.  10.08.